Симеона Попгеоргиева

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

26.05.2016 г.

Само когато хората работят като екип, се получават сериозни резултати

Интервю със Симеона Попгеоргиева – секретар на Община Елин Пелин

Г-жо Попгеоргиева, била сте държавен служител в Министерство на финансите. Какво Ви доведе в Община Елин Пелин на отговорната позиция на секретар на Общината? И каква е според Вас основната отлика в работата на централната и местната администрация?

Позицията на секретар на община е сериозна и отговорна и аз пристъпих към нея с ясното съзнание за това. Бях изненадана, когато получих предложението за тази длъжност. В Министерство на финансите бях работила с Главен секретар и бях наясно с отговорностите, с естеството на работа. Това, което беше ново за мен е, че не познавах хората. За годините, през които живея в град Елин Пелин, не съм имала досег със служителите в Общината. Трябваше ми време за навлизането в детайлите, за изясняването на това кой какво прави. Основно предизвикателство за мен бе не само да разбера функциите на всеки един експерт и ръководител, но и да ги опозная като хора.

Ако имам „административно верую”, то е, че хората трябва да работят като екип. Само тогава се получават сериозни резултати. Работила съм в екипи, чиито членове имат обща цел и в които има спойка между хората. Там нещата се получават. И обратно, в екипите, където липсва такова взаимодействие, работата е неефективна. Това, което се опитвам вече шест месеца да направя, е да работя открито, непосредствено, в контакт с всички.

Смятам, че по някакъв начин съм в свои води на тази позиция. Целият ми професионален път е минал в администрацията, познавам нейните механизми.

Във всекидневната ми работа има доста „турболенции“. Основната функция на администрацията е да работи за хората. Служителите трябва да имат спокойствието и комфорта да изпълняват тази функция. За съжаление това не се случва в момента.

Основната разлика в работата на централната и общинската администрация е във взаимовръзката с други администрации. Преди като експерт контактувах с други министерства, с Министерски съвет, с институции от други държави и ЕС. Тук основната работа на администрацията е обвързана с Общински съвет и Областна администрация. Министерствата са равнопоставени и това предпоставя контакт на колегиална основа. Докато тук работата с Общински съвет има своите специфики, които понякога имат политически оттенък. Работата с администрацията на Областния управител е от изключителна важност за всички процеси, които протичат в общината, като областната управа е коректив и партньор едновременно. За да функционира добре една администрация, тя трябва да работи добре и с Общинския съвет, и с Областната администрация.

Изключително важно е органът за местно самоуправление - Общински съвет да работи добре с органа на изпълнителната власт в лицето на кмета и с администрацията, която го подпомага. Ако тази връзка не се осъществява добре, страдаме всички като граждани.

Започнахте тази работа с ясното съзнание, че е нужна промяна. Сега, след почти половин година, каква е Вашата преценка – започна ли промяната, какво беше извършено и какво предстои да се променя във връзка с организиране на работата на администрацията?

Промяната започна със сигурност още с избирането на новия кмет, респективно на хората, които заемат ръководни длъжности.  Знам колко е важна политиката на поведение, която  поддържа ръководителят. Работата трябва да се свърши. Това може да стане по приятен начин, с добри взаимоотношения или да стане по-трудно – със заповеди и с мерки за налагане на изпълнението им. Старая се да прилагам  модел за справяне с работата по начин, по който тя да не натоварва допълнително  никого.

Все още има неща, които трябва да се направят, за да действаме като единен механизъм. Все още има празни ходове, които трябва да се съкратят, излишни усилия, които трябва да се премахнат, разнопосочни дейности, които трябва да се синхронизират.

Искрено се надявам, че новата структура ще „структурира“ и канализира работата по начина, по който ми се иска да се случват нещата.

Доста дискусии имаше около новата организационна структура. С какво тя е по-различна и съответно по-добра от тази, която заварихте? Кои са ключовите позиции, на които общинското ръководство разчита?

Да, имаше много дискусии около нея. Тя е компромисна. За мен най-важното е, че като погледна новата органограма, тя ми изглежда добре балансирана и подредена. Ясно е какво трябва да прави общата администрация, разделена в две дирекции, както до сега. Звеното за обслужване на Общински съвет има своето място, както го определя ЗМСМА. В специализираната адинистрация има ясно разпределение на функциите и отделите. Строителството и Европейските програми са разпределени в два отделни отдела, но под ръководството на един заместник-кмет, които да има цялостен поглед върху тези взаимносвързани структури. Обособяването на отдел „Европейски политики, програми и проекти“ е породено от необходимостта да се координират всички дейности, свързани с реализацията на проектите, финансирани със средства от ЕС като главен източник на блага за гражданите.

След детайлен преглед, стартирал в края на месец декември, на административните услуги, които осъществява Община Елин Пелин и съответните структури, които ги предоставят, бяха проведени разговори с всички служители на Общината. Чрез тях подробно се запознахме с тяхната дейност като експерти и ръководители и след обсъждане на длъжностните им характеристики се установи кой за какво е отговорен. Този детайлен преглед ни показа къде има нужда от още хора, за да може работата на съответните звена да върви по-бързо и по-ефективно .

Оказа се, че е необходимо Община Елин Пелин да има главен инженер, който преценихме, че може да бъде началник отдел „Инвестиции, строителство и екология“. Вече подчертах изключителната важност на отдела „Европейски политки, програми и проекти“ и за да можем да работим по реализирането на Общинския план за развитие за сегашния програмен период, преценихме, че е необходимо да има увеличение на броя на експертите с още двама в този отдел. Говорейки за това как могат да дойдат пари в общината, е хубаво да се разбира, че това може да стане по два начина – чрез одобрени и реализирани проекти със средства от ЕС и чрез приходите от местни данъци и такси. Това беше причината да създадем още една бройка за инспектор в направление „Местни данъци и такси“.

Голямата натовареност на отдел „Общинска собственост, гори и екология“, който сега се трансформира в отдел „Общинска собственост, транспорт и комуникации“, наложи обособяването на още една бройка за младши експерт в това така натоварено направление.

Много съществена роля в новата структура има отдел „Образование, хуманитарни и социални дейности“. Експертите, които работят там, насочват усилията си към най-уязвимите и важни за всяко общество групи – децата, хората в неравностойно положение, социално слабите. Това е отделът, който трябва чрез своята работа да покаже социалната ангажираност на общинското ръководство към хората. Освен дейности по образование и социални услуги, в този отдел ще бъде съсредоточена работата, свързана със здравеопазването, спорта и туризма на територията на общината. Туризмът е нов компонент от дейността на отдела, защото във всички населени места на общината има забележителности и културни елементи, които могат да се развият, но голяма част от тях не се поддържат, не са проучени или се разрушават. Тук има много място за развитие.

Сега, след приемането на структурата, предстои разписването на промени в Устройствения правилник на Общината, който е основополагащ документ за всяка администрация.

Вие бяхте една от важните фигури при подготовката и провеждането на общинско оперативно учение „Спасител Елин Пелин 2016“.

Всъщност учението беше една крачка напред. Ако говорим за превенция, много съществено е да си представим как бихме реагирали в подобна ситуация и единственият начин да знаем дали сме приблизително готови да се справим с извънредна ситуация, е да проиграем подобни събития. Чрез действията си, чрез разговорите, чрез създаването на подобна атмосфера съзнаваме колко са важни решенията, които се взимат в тези първи часове след настъпването на събитията. Те предопределят до голяма степен ограничаването на щетите – човешки и имуществени.

В личния си живот какъв човек сте, какво Ви радва, на какво посвещавате свободното си време?

Свободното си време посвещавам на децата си. Приятно ми е да седна на кафе в центъра да си поприказвам с приятели, децата ни да си играят наоколо и когато знам, че те са свободни да тичат на воля и са в безопасност, осъзнавам голямото преимущество на нашия град. Обичам да чета. Иска ми се да изкарвам повече време със семейството си сред природата, защото виждам колко благотворно се отразява това на всички ни.


 1.   Симеона Попгеоргиева - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
 18. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 19. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
 20.   инж. Георги Костов
 21.   инж. Богомил Бранков
 22.   Вяра Вучкова
 23.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 24.   Бойко Савов
 25.   Петя Златилова – с. Богданлия
 26.   Павел Канев - краевед
 27.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 28.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 29.   Ангел Бонев
 30.   Тодор Тодоров
 31.   Стоян Стоянов
 32.   Ели Цветанова
 33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене