ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ

Дата на публикуване: 04.11.2020 15:49

 

„Център за административно обслужване“ /ЦАО/
тел: 0725/686 40, 0725/686 41, 0725/686 42

Отдел „Административно обслужване"
тел: 0725/686 10
e-mail: cao@elinpelin.bg

Адрес: 2100, гр. Елин Пелин

пл. Независимост №1

тел: 0725/686 20

факс: 0725/602 00

e-mail: obshtina@elinpelin.bg


     §  Формуляр за сигнали, мнения и предложения от граждани


Ред за обжалване на действията и издадените актове на доставчика на електронни услуги:

  1. Съгласно чл. 45 от ЗМСМА актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
  2. Съгласно чл. 15 от АПК страни в административния процес могат да бъдат административният орган, прокурорът и всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те биха породили права или задължения.
  3. Съгласно чл. 18а от АПК исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му.

Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват техническата възможност исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях да се подават по електронен път по реда на Закона за електронното управление в производствата пред административен орган или съответно по електронен път по реда на Закона за съдебната власт в производствата пред съд.

Когато жалбата или протестът се подават по електронен път чрез органа, издал оспорвания акт, те се подават по реда на Закона за електронното управление, като в тридневен срок от изтичането на сроковете за оспорване от останалите лица органът изпраща на съда жалбата или протеста заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта, като уведомява подателя за това. Ако органът не изпълни задължението си, копие от жалбата или протеста могат да се подадат до съда по електронен път по реда на Закона за съдебната власт, като съдът изисква преписката служебно от органа, издал акта.

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации.

Предложения, сигнали и жалби могат да бъдат подавани на хартиен носител и по електронен път на e-mail: cao@elinpelin.bg


Търсене