Промяна в актовете за гражданско състояние

Дата на публикуване: 28.03.2022 11:41

 1. Промяна в актовете за гражданско състояние - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 3. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 4. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 5. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 6. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 7. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 9. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 10. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 11. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 14. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 15. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 16. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 17. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 18. Издаване на удостоверение за семейно положение
 19. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 20. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 21. Издаване на удостоверение за наследници
 22. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 23. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 24. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 26. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 27. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 28. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 29. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Търсене