Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Дата на публикуване: 05.02.2021 08:39

 1. н по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ... - Текуща страница
 2. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 3. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
 4. Изменение на план на новообразувани имоти
 5. Одобряване на подробен устройствен план
 6. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 7. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 8. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 9. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 10. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 11. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 12. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 13. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 14. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 15. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 16. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 17. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 18. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 19. Одобряване изменението на кадастрален план
 20. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 21. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 22. Издаване на виза за проектиране
 23. Издаване на скици за недвижими имоти
 24. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 25. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Търсене