Заповед №РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването

Дата на публикуване: 11.08.2022 12:35
Според последната Заповед №РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г., както следва:

   1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, в транспортни средства на градския транспорт (релсови превозни средства, тролейбуси и автобуси) и прилежащите им спирки и станции на закрито са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение №1. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до 6 - годишна възраст.

   2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
    Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №2;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение №3 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

    3. При възможност и по преценка лицата по т. 3 да организират и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) или работно време с променливи граници или работа на смени.

    4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:
а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
в) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, а за обектите по т. 1 - и за задължението за носене на защитна маска за лице при посещението на съответния обект.
    5. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
    6. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски ясли и детски градини за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
    7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
    8. Противоепидемичните мерки по т. I, т. 3 и 5 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите.

III. Министрите и ръководителите на други ведомства, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.
    Заповедта влиза в сила от 11.08.2022 г., цели уеднаквяване на противоепидемичните мерки в страната, отнасящи се за етапа на разпространение на COVID-19, на който съответстват въвежданите с нея мерки и отменя всички въведени противоепидемични мерки в отделните области. След влизане в сила на заповедта директорите на регионалните здравни инспекции могат да въвеждат противоепидемични мерки, съответстващи на по-висок етап на разпространение на COVID-19 при необходимост.

Галерия
Наименование Брой тегления
Заповед 2022_08_10_14_25_38.pdf 9 Изтегли документ с име "Заповед 2022_08_10_14_25_38.pdf"

Търсене