График за извозване на рециклируеми отпадъци в община Елин Пелин през декември 2020 г.

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:25

Уважаеми граждани,

Приложено може да видите график за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през декември 2020 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

Всяко домакинство има право да изхвърля до 2 чувала чист строителен отпадък и 4 бр. автомобилни гуми седмично. Строителните отпадъци и гумите се изнасят в съответните дни пред жилищата и ще бъдат събирани от общинския камион на ОП "БКД - Елин Пелин", а не от фирмата, която събира смесените битови отпадъци.

Икономическият растеж, нарастващата урбанизация и увеличаването на населението допринасят за генериране на все по-големи количества отпадъци на територията на Община Елин Пелин. Генерираните отпадъците се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елин Пелин и Горна Малина, една част се събират разделно и се предават за оползотворяване, а друга се изхвърля нерегламентирано.
Гореизложеното създава предпоставки, както за сериозни екологични, така и за икономически проблеми, за решението на които е необходимо да се сведе до минимум количеството на депонираните отпадъци, с тенденция да се достигне до нулево депониране, като същевременно се постигне максимално оползотворяване на генерираните отпадъци, съобразно заложените нормативни изисквания. Община Елин Пелин изработи концепция за екологосъобразното управление на отпадъците, генерирани на територията на общината и стартирането на пилотния проект за разделно събиране на биораградими отпадъци, гуми, строителни отпадъци, пластмаса, хартия и стъкло е следващата стъпка в нейната реализация.

В началото на инициативата ще бъдат предоставени специални цветни чували и индивидуални контейнери за разделно събиране, които ще се извозват в определени дни от адреса на гражданите. Продължава записването на желаещите домакинства, които трябва да заявят своето желание чрез изпращане на писмо с адрес и телефон за връзка до pr@elinpelin.org. След съгласуване на постъпилите заявление те ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци.

Наименование Брой тегления
График за извозване на рециклируеми отпадъци-12.2020.pdf 240 Изтегли документ с име "График за извозване на рециклируеми отпадъци-12.2020.pdf"

Търсене